Cygnoches chlorochilon


  Copyright Kenth Esbensen