Brassia lanceana x Miltonia flavescens
Copyright
Kenth Esbensen